Garantna šema za podršku preduzetnicima


 

Na osnovu izmene Zakona za postojeću Garantnu šemu*, potpisan je Aneks osnovnog Ugovora o garanciji Republike Srbije za kreditiranje privrede s ciljem ublažavanja negativnih posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, između Ministarstva finansija, Narodne banke Srbije i Naša AIK Banka.

 


PRIVREDNI SUBJEKTI KOJI MOGU PODNETI ZAHTEV ZA KREDIT
 • lica sa sedištem u Republici Srbiji, uključujući i poljoprivredna gazdinstva, koja su registrovana u APR-u, lica klasifikovana kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje privredno društvo u skladu sa Zakonom kojim se uređuje računovodstvo, kao i drugo lice koje nije registrovano u APR-u, a ima zvanično objavljene finansijske izveštaje i klasifikovano je kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje privredno društvo u skladu sa Zakonom kojim se uređuje računovodstvo
 • kriterijum za klasifikaciju - redovni finansijski izveštaji dostavljeni APR-u za 2019. godinu
 • lica koja poseduju uverenje Poreske uprave o plaćenim dospelim obavezama evidentiranim u poreskom računovodstvu na svim uplatnim računima javnih prihoda koji su u nadležnosti Poreske uprave ne starije od mesec dana od dana podnošenja zahteva za kredit, uključujući i subjekte koji su odložili poreske obaveze po osnovu poreskih propisa ili reprogramirali poreske dugove, a koja imaju navedenu Potvrdu

PRIVREDNA DRUŠTVA KOJA NE MOGU UČESTVOVATI U PROGRAMU
 • jedinice lokalne samouprave, i pravna lica u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu preko 50%;
 • lica koja su na dan 31. decembar 2019. godine bila u teškoćama i u stanju neizmirenja obaveza prema regulativi NBS na dan 29. februar 2020. godine;
 • lica koja su bila u statusu neizmirenja obaveza u periodu od 12 meseci pre 29. februara 2020. godine, ili prema kojima je u periodu od 12 meseci pre 29. februara 2020. godine Banka preduzela mere restrukturiranja,
 • lica nad kojim se sprovodi sporazumno finansijsko restrukturiranje i nad kojima se sprovodi postupak prinudne likvidacije.

KARAKTERISTIKE KREDITA
 • Namena: finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava
 • Korišćenje: ne mogu se refinansirati obaveze kod drugih banaka niti prevremeno otplatiti postojeći krediti u Naša AIK Banka, osim kredita koji u Naša AIK Banka dospevaju do 30.6.2022. godine
 • Krediti moraju biti ugovoreni do 30.6.2022. godine
 • Rok: do 36 meseci
 • Grejs period: 9-12 meseci
 • Maksimalni iznos po klijentu /na nivou bankarskog sektora/: 25% prihoda iz 2019. a ne više od 3 miliona evra
 • Valuta: RSD i EUR
 • Način otplate: Mesečni anuiteti
 • Kamatna stopa:
  EUR i indeksirani krediti: 3m Euribor + 3,0%
  RSD krediti: 1m Belibor + 2,0%
 • Naknada za obradu zahteva: 0,2%
  Naknada za prevremenu otplatu se ne naplaćuje

 

 *Zakon o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
(„Sl. glasnik RS“, br. 153/2020 i 40/2021)

Reprezentativni primer* RSD
Iznos kredita 3.000.000 RSD
Rok otplate 36 meseci
Grejs period 12 meseci
NKS na godišnjem nivou
2% + 1M BELIBOR, promenljiva
EKS na godišnjem nivou 3,36%**
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 3.172.281,67 RSD 
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 600 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 0.20%
-Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno): 659,00 RSD

 
* Uslovi kredita u skladu sa Uredbom o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti covid-19 izazvane virusom sars-cov-2 ("Sl. glasnik RS", br. 57/2020) i Ugovorom o garanciji Republike Srbije za kreditiranje privrede s ciljem ublažavanja negativnih posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2v između Ministarstva finansija Republike Srbije, Narodne banke Srbije i Sberbank Srbija a.d. Beograd. 
** EKS obračunat na dan 6.8.2020. godine. Vrednost 1M BELIBOR-a na dan 4.8.2020. godine iznosi 0,71.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Naša AIK Banka.


Reprezentativni primer* EUR
Iznos kredita 30.000,00 EUR
Rok otplate 36 meseci
Grejs period 12 meseci
NKS na godišnjem nivou
3% + 3M EURIBOR, promenljiva
EKS na godišnjem nivou **3,68%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 31.722,83 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 600 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 0.20%
-Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno): 659,00 RSD

 
* Uslovi kredita u skladu sa Uredbom o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti covid-19 izazvane virusom sars-cov-2 ("Sl. glasnik RS", br. 57/2020) i Ugovorom o garanciji Republike Srbije za kreditiranje privrede s ciljem ublažavanja negativnih posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2v između Ministarstva finansija Republike Srbije, Narodne banke Srbije i Sberbank Srbija a.d. Beograd. 
** EKS obračunat na dan 11.5.2020. godine. Vrednost 3M EURIBOR-a na dan 7.5.2020. godine iznosi -0,26.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Naša AIK Banka.


Da li ste zainteresovani za kredit iz Programa Garantne šeme?

Vaš zahtev je uspešno poslat, javićemo Vam se u što kraćem roku.
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni

Obaveštenje o obradi podataka