Investicioni krediti iz Fonda revolving kredita Republike Srbije

 Povoljni investicioni krediti za podršku privatnom sektoru


 

Naša AIK Banka je potpisala Ugovor sa Ministarstvom finansija Vlade Republike Srbije i Narodnom bankom Srbije (NBS) o korišćenju sredstava Fonda revolving kredita Republike Srbije u svojstvu posredničke banke.

 


PRIVREDNI SUBJEKTI KOJI MOGU PODNETI ZAHTEV ZA KREDIT
 • Privatna mala i srednja preduzeća i preduzetnici u Republici Srbiji

KARAKTERISTIKE KREDITA
 • Namena: finansiranje investicija i usluga, proizvodnja roba, kupovina opreme ili mašina i izgradnja objekata potrebnih za smeštaj mašina, kao i finansiranje do 20% iznosa kredita u svrhu obrtnog kapitala
 • Učešće: min 20% vrednosti projekta
 • Rok: do 60 meseci
 • Grejs period: do 12 meseci
 • Minimalni iznos kredita: 20.000 EUR
 • Maksimalni iznos kredita: 200.000 EUR
 • Valuta: EUR
 • Način otplate: Mesečni anuiteti
 • Kamatna stopa:  3.25% + 3M EURIBOR
 • Naknada za obradu zahteva: u skladu sa važećom Tarifom Banke
 • Naknada za održavanja kreditne partije: u skladu sa važećom Tarifom Banke
 • Prevremena otplata: Bez naknade

SREDSTVA KREDITA SE NE MOGU KORISTITI ZA FINANSIRANJE
 • Delatnosti čiste trgovine, osim za nabavku osnovnih sredstava;
 • Poljoprivrednih dobara;
 • Stambenih nepokretnosti i projekata u oblasti nekretnina, osim u svrhu poslovanja Korisnika;
 • Refinansiranje postojećih dugova;
 • Aktivnosti u oblasti zabave, kocke, igara na sreću i srodnih aktivnosti;
 • Proizvodnje oružja i municije kao i trgovine istima;
 • Proizvodnje duvana i duvanskih proizvoda i trgovine njima;
 • Proizvodnje alkoholnih pića i trgovine istima, osim piva i vina;
 • Trgovine hartijama od vrednosti i obavljanja spekulativnih transakcija devizama;
 • Aktivnosti koje podrazumevaju štetan ili eksploatatorski oblik dečijeg rada ili prisilnog rada;
 • Aktivnosti koje su nezakonite po zakonima ili propisima Republike Srbije ili po međunarodnim zakonima.

NAPOMENA:

Krediti se odobravaju u skladu sa uslovima u oblasti zaštite životne sredine koji su obavezujući za međunarodne finansijske institucije.

Predviđena je kontrola namene korišćenja sredstava iz kredita.


Reprezentativni primer*
Investicioni kredit iz Fonda Revolving kredita u evrima  
Iznos kredita 30.000,00 EUR
Rok otplate 60 meseci
Grejs period 12 meseci
NKS na godišnjem nivou
3.25% + 3M EURIBOR, promenljiva
EKS na godišnjem nivou 3,86%**
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 32.887,91 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 600 RSD
- Overa založne izjave: 10.080. RSD
- Osiguranje nepokretnosti - godišnje: 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Upis hipoteke: 20.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 13.200,00 RSD
-Naknada za održavanje paketa tekućeg računa (mesečno): 659,00 RSD

*Okvirni prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi I naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća I sl.

** EKS obračunat na dan 10.01.2022. godine. Vrednost 3M EURIBOR-a na dan 06.01.2022. godine iznosi -0.574.

Visina efektivne kamatne stope od potrebnih sredstava obezbeđenja, u skladu sa Kreditnom politikom banke

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Naša AIK Banka.