Osiguranje

 Za bezbrižniju i sigurniju budućnost 

Prednosti

Osiguranje uz kredite

Osiguranje od nepredviđenih okolnosti

Osiguranje za Vaš poslovni objekat i ključnu osobu u kompaniji


Pregled uslova

Ukoliko aplicirate za dugoročnu revolving kreditnu liniju ili kratkoročni kredit za obrtna sredstva, imate mogućnost da odaberete opciju uz koju ste osigurani od nepredviđenih okolnosti koje mogu da se dogode u svakodnevnom poslovanju.


Opis proizvoda

Osiguranje pokriva poslovni objekat i ključnu osobu u preduzeću:

Poslovni objekat u slučaju sledećih rizika:

  • Požar i požarne opasnosti*
  • Poplave i bujice
  • Lom mašina

Ključnu osobu u preduzeću (direktora, vlasnika ili osobu od ključnog značaja za poslovanje preduzeća) u slučaju sledećih rizika:

  • Smrt usled nezgode
  • Potpuni trajni invaliditet usled nezgode
  • Privremena sprečenost za rad (bolovanje) usled nastanka teže bolesti

Klijenti ne moraju da brinu o otplati kredita, jer osiguravajuća kuća otplaćuje rate po kreditu ukoliko se desi osigurani slučaj i to:

  • iznos koji predstavlja maksimalno 4 mesečna anuiteta po osiguranom slučaju, a prema utvrđenom amortizacionom planu otplate kredita;
  • iznos koji predstavlja makismalno 4 anuiteta za ceo period trajanja osiguranja, pojedinačni kredit traje do 1 godine;
  • iznos koji predstavlja makismalno 8 anuiteta za ceo period trajanja osiguranja, ako pojedinačni kredit traje do 2 godine;
  • iznos koji predstavlja makismalno 12 anuiteta za ceo period trajanja osiguranja, ako pojedinačni kredit traje do 3 godine i preko 3 godine

*požar, eksplozija, udar groma, pad letelice, udar sopstvenog motornog vozila, udar spostvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat, manifestacije i demonstracije.