Press centar objava

JAVNI POZIV ZAINTERESOVANIM PRAVNIMA LICIMA RADI PRIKUPLJANJA PONUDA ZA USTUPANJA POTRAŽIVANJA BANKE (koja se ne odnose na potraživanja prema fizičkim licima) UZ NAKNADU

01.09.2015

Na osnovu Odluke o upravljanju rizicima banke koju je doneo Izvršni odbor Narodne banke Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije“ br.45/2011,94/2011,119/2012,123/2012,23/2013-dr.odluka 43/2013,92/2013,33/2015 i 61/2015), Sberbank Srbija a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165 g.


1.Zainteresovana pravna lica koja imaju nameru da Sberbanci dostave ponudu radi zaključenja Ugovora o ustupanju potraživanja uz naknadu, se pozivaju da sa Bankom zaključe Ugovor o poverljivosti.
2.Pravna lica koja imaju nameru da zakljuce Ugovor o poverljivosti se pozivaju da Banci dostave sledeću dokumentaciju a sve radi potpisivanja Ugovora :
- kratka prezentacija firme
- izvod iz APR-a
- OP obrazac
- šematski prikaz vlasničke strukture ( do ultimativnog vlasnika).

3. Pravna lica koja sa Bankom zaključe Ugovor o poverljivosti će moći da dostave ponude radi zaključenja Ugovora o ustupanju potraživanja sa Bankom uz nakanadu.

3.Dokumentaciju treba dostaviti na sledeću e- mail adresu: nabavka@sberbank.rs do 16.09.2015.godine
4. Ovaj javni poziv važi do 16.09.2015. godine