Press centar objava

Obaveštenje

20.11.2015

Obaveštavaju se klijenti i druga zainteresovana lica da je Sberbank Srbija a.d. Beograd, ul. Bulevar Mihaila Pupina 165G, MB: 07792247, PIB: 100000354 (u daljem tekstu: “Ovlašćena banka“), na sednici Izvršnog Odbora održanoj dana 18.11.2015. godine, donela Odluku o prestanku obavljanja brokerskih poslova.
Svi klijenti koji imaju otvorene račune finansijskih instrumenata u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti RS preko Ovlašćene banke, mogu svoje finansijske instrumente preneti na račune kod drugih članova Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti RS, bez troškova preknjižavanja, u narednih 30 (slovima: trideset) dana, odnosno najkasnije do 23.12.2015. godine.
Sberbank Srbija a.d. Beograd će vršiti prijem naloga za trgovanje na trgovačkoj platformi MTP Beogradske berze, za svoje klijente do 23.11.2015.godine.
Za klijente koji ne izvrše prenos finansijskih instrumenata kod drugih depozitara, biće izvršen prenos stanja na račune kod člana Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“ a.d. Beograd, ul. Bulevar Mihaila Pupina 115e (tel. 011/35-30-900), zaključno sa danom 23.12.2015. godine shodno Ugovoru o prenosu finansijskih instrumenata zaključenim između Sberbank Srbija a.d. Beograd i investicionog društva „M&V Investments“ a.d. Beograd.
„M&V Investments“ a.d. Beograd neće naplaćivati troškove otvaranja računa.
Sve dodatne informacije Klijenti Ovlašćene banke mogu dobiti u sedištu Ovlašćene banke Sberbank Srbija a.d. Beograd, ulica Bulevar Mihaila Pupina 165G, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00, ili na telefon: 011/20 17 034.


Sberbank Srbija a.d. Beograd