Press centar objava

Centrala banke – saopštenja za javnost

28.03.2013

Sberbanka je objavila konsolidovane finansijske izveštaje u skladu sa Međunarodnim finansijskim i računovodstvenim standardima (MFRS) na dan 31. decembar 2012.

Sberbank Grupa (u daljem tekstu Grupa) je objavila svoje konsolidovane finansijske izveštaje u skladu sa MFRS (u daljem tekstu Finansijske izveštaje) sa stanjem na dan 31. decembar 2012, a za period od 01. januara do 31. decembra 2012. godine, zajedno sa mišljenjem nezavisnog revizora Ernst&Young Vneshaudit (preuzmite prezentaciju).

Najznačajniji pokazatelji u bilansu uspeha:

  • Neto dobit za period od 01. januara do 31. decembra iznosila je 347,9 mlrd RUB (ili 15,74 RUB po običnoj akciji), što je porast od 10,1% u odnosu na 315,9 mlrd RUB (ili 14,59 RUB po običnoj akciji) u 2011. godini.
  • Poslovni prihodi Grupe pre ispravke vrednosti za problematične kredite povećani su za 25,1% na 920,8 mlrd RUB u odnosu na 736,3 mlrd RUB u 2011. i uglavnom su rezultat rasta neto prihoda od kamata i neto naknada i provizija.
  • Odnos rashoda i prihoda je ostao na adekvatnom nivou od 49,0% u poređenju sa 46,4% u 2011. godini.
  • Prinos na kapital je ostao na visokih 24,2% u 2012. u poređenju sa 28,0% u 2011. godini.

Najznačajniji pokazatelji u bilansu stanja:

  • Ukupna aktiva grupe je u 2012. porasla za 39,3%, što uključuje povećanje od 12,6% zbog akvizicije DenizBank AS (DenizBank) i Sberbank Europe AG (bivša Volksbank International AG („VBI”)).
  • Grupa i dalje ima solidan rast obima kredita za stanovništvo, uz porast bruto portfolija za sektor stanovništva od 57,1% u 2012. Ne računajući efekat akvizicija DenizBank i Sberbank Europe AG, bruto portfolio za sektor stanovništva Grupe je u posmatranoj godini porastao za 43,2%.
  • U 2012. godini, portfolio problematičnih kredita na nivou Grupe je značajno opao na 3,2% od ukupnih neto kredita. To se uglavnom može objasniti velikim otpisom u drugom kvartalu 2012.
  • Pasiva Grupe je u 2012. porasla za 28,1% na 1.623,8 mlrd RUB, a dobit za posmatrani period objašnjava porast.

Pregled finansija i poslovanja:

Prihod od kamata je u 2012. porastao za 36,1% u poređenju sa istim periodom prošle godine i iznosi 1.157,3 mlrd RUB. Porast se uglavnom može pripisati značajnom proširenju obima kredita kako privrede tako i stanovništva, i u manjoj meri, većim prinosima na kredite.

Rashodi od kamata za 2012. porasli su za 56,3% u odnosu na isti period prošle godine i iznose 452,5 mlrd RUB. Najveći deo rashoda od kamata odnosio se na depozite stanovništva, koji su osnovni izvor sredstava Grupe. Troškovi na ime depozita privrede i stanovništva su u 2012. porasli zbog povećanja kamatnih stopa na tržištu usled velike borbe za sredstva klijenata. Depoziti klijenata su rasli sporije nego krediti, pa je Grupa koristila pozajmice kao podršku za brzi rast aktive. Ova strategija finansiranja je dovela do dodatnog porasta troškova na ime kamata na emitovane hartije od vrednosti i na potraživanja od drugih banaka.
Neto prihod od kamata za 2012. ukupno je iznosio 704,8 mlrd RUB, što je porast od 25,6% u odnosu na isti period prošle godine. Ovo povećanje se može pripisati porastu aktive od koje se ubiru kamate, prvenstveno kredita. Neto prihod od kamata ostaje najznačajnija komponenta prihoda od poslovanja i ima udeo od 76,5% ukupnog prihoda pre ispravke vrednosti za problematične kredite.

Neto prihod Grupe od naknada i provizija za 2012. ukupno je iznosio 170,3 mlrd RUB, što je porast od 21% u odnosu na prošlu godinu. Naknade i provizije na novčane transakcije klijenata ostale su najznačajnija komponenta prihoda od naknada i provizija, dok je prihod od korišćenja bankarskih kartica bio glavni pokretač rasta, uz porast od 47,9% u odnosu na isti period prošle godine.

Ostali poslovni prihod u koji, između ostalog, spadaju ostale neto dobiti od poslovanja sa hartijama od vrednosti, devizama, derivatima i dragocenim metalima i ostalim predmetima, sačinjavao je 5% od poslovnog prihoda pre rezervisanja i porastao je za 32,1% u odnosu na isti period prošle godine.

Ukupni poslovni prihod pre ispravke vrednosti za problematične kredite za 2012. dostigao je vrednost od 920,8 mlrd RUB u odnosu na 736,3 mlrd RUB 2011, što je porast od 25,1% u odnosu na isti period prošle godine. Rast se uglavnom može pripisati prvenstveno proširenju osnovne bankarske delatnosti Grupe, budući da u ukupnom poslovnom prihodu učestvuje sa 95%.

Neto ispravka vrednosti za problematične kredite za 2012. iznosila je ukupno 21,5 mlrd RUB u poređenju sa naplaćenih 1,2 mlrd RUB 2011. Ovaj rezultat se uglavnom može pripisati povećanju kreditnog portfolija Grupe.

Poslovni rashodi Grupe u 2012. porasli su za 32,1% i iznosili su 451,4 mlrd RUB. Glavni pokretači ovog rasta su bili veći rashodi za zaposlene i značajne tekuće investicije u modernizaciju IT i mreže filijala u skladu sa strategijom transformacije Grupe. Viši rashodi za zaposlene se uglavnom mogu objasniti činjenicom da je došlo do usklađivanja iznosa naknada u skladu sa uslovima na tržištu tokom cele 2011. Pored toga, i porast rashoda za zaposlene i drugih poslovnih rashoda u 2012. može se pripisati nedavnoj akviziciji DenizBank krajem septembra 2012. Zbog toga je odnos rashoda i prihoda Grupe za 2012. dostigao 49,0% u poređenju sa 46,4% u 2011.

Neto dobit Grupe za 2012. dostigla je 347,9 mlrd RUB u poređenju sa 315,9 mlrd RUB za 2011, što je povećanje od 10,1% u odnosu na isti period prošle godine, a nastalo je kao rezultat povećanja osnovnih aktivnosti. Povećanje neto prihoda od kamata i neto prihoda od naknada i provizija su glavni pokretači za povećanje neto dobiti u 2012.

Od 31. decembra 2012, ukupna aktiva Grupe je iznosila 15.097,4 mlrd RUB, što je povećanje od 39,3% od 31. decembra 2011.

U 2012. godini, bruto kreditni portfolio Grupe pre ispravke vrednosti za problematične kredite porastao je za 32,0% kao rezultat kako povećanog obima kreditiranja tako i akvizicije DenizBank i VBI (sada Sberbank Europe AG). Portfolio kredita za stanovništvo je najbrže rastao: porastao je za 57,1% u 2012, sa 1.805,6 mlrd RUB od 31. decembra 2011. na 2.836,5 mlrd RUB na kraju 2012. Ovaj brzi rast se delimično može pripisati akviziciji DenizBank i Sberbank Europe AG. Bez ovih akvizicija je kreditiranje stanovništva na nivou Grupe poraslo za 43,2% u 2012.

Kvalitet kreditnog portfolija Grupe se popravio, a udeo problematičnih kredita, koji se definišu kao krediti čija otplata glavnice ili/i kamata kasni duže od 90 dana, u ukupnom kreditnom portfoliju se smanjio na 3,2% na dan 31. decembar 2012. u poređenju sa 4,9% na početku godine. Smanjenje problematičnih kredita se uglavnom objašnjava akvizicijom iz juna 2012. kompanije sa jednom imovinskom celinom koja je imala problematični kredit. Ta akvizicija je bila deo procesa razrešenja problematičnih kredita; kao rezultat, značajan deo tog kredita je otpisan na teret ispravki vrednosti iz prethodnih godina. Na dan 31. decembar 2012. koeficijent pokrića problematičnih kredita (ukupna ispravka vrednosti za problematične kredite u odnosu na problematične kredite) ostao je 1,6. Ispravke vrednosti za problematične kredite su u 2012. opale za 14,7% i dostigle nivo od 565,0 mlrd RUB. Odnos ispravki vrednosti za problematične kredite u odnosu na bruto kredite je bio 5,1% u poređenju sa 7,9% sa početka godine. Na dan 31. decembar 2012. reprogramirani dugovi pre ispravke vrednosti su iznosili 1.005,2 mlrd RUB, ili 9.1% od kreditnog portfolija (na dan 31. decembar 2011: 1.031,6 mlrd RUB ili 12,3%).

HoV portfolio Grupe je porastao u 2012. za 21,2% na 1.969,7 mlrd RUB. Na dan 31. decembar 2012. državne obveznice su porasle za 10,0% i predstavljale su najveći deo HoV portfolija Grupe u visini od 39,8% od ukupnog portfolija. Korporativne obveznice su porasle za 24,7% i sada su druga po komponenta po veličini u HoV portfoliju. Povećanju portfolija korporativnih obveznica išli su u prilog povoljni uslovi, javno zaduživanje između banaka i drugih finansijskih institucija u 2012. Ostale hartije od vrednosti su porasle tokom 2012, uglavnom kao rezultat akvizicije DenizBank koja je imala 125,5 mlrd RUB dužničkih hartija od vrednosti stranih vlada.

Na dan 31. decembar 2012, ukupne obaveze Grupe su iznosile 13.473,6 mlrd RUB, što je porast od 40,8% od 31. decembra 2011. Depoziti stanovništva, u ukupnom iznosu od 6.983,2 mlrd RUB na dan 31. decembar 2012, osnovni su izvor finansiranja Grupe sa udelom od 51,8% u ukupnim obavezama Grupe. Povećale su se za 21,9% u odnosu na kraj 2011. Depoziti privrede su porasli za 44,9% i iznosili su 3.196,1 mlrd RUB na dan 31. decembar 2012. u odnosu na kraj 2011, što je udeo od 23,7% u ukupnim obavezama.

Na dan 31. decembar 2012. godine, dospela potraživanja Grupe prema bankama su ukupno iznosila 1.452,4 bn, što je povećanje od 172,8% od početka 2012, a osnovni uzrok ovakvog rasta je brža ekspanzija aktive u odnosu na rast depozita klijenata Grupe.

Kapital Grupe je iznosio 1.623,8 mlrd RUB na dan 31. decembar 2012, što je porast od 28,1% u 2012. godini. Na dan 31. decembar 2012, ukupan koeficijent adekvatnosti kapitala Grupe (Stub 1 i Stub 2) po Bazelu I bio je 13,7%, daleko iznad minimalnog zahteva od 8%, a koeficijent za Stub 1 bio je 10,4%. Pad koeficijenta adekvatnosti kapitala od početka 2012. prvenstveno je uzrokovan akvizicijom VBI Grupe (sada Sberbank Europe AG) u februaru 2012. i DenizBank u septembru 2012.