Finansiranje lokalnih samouprava

 Sa Vama u pravi čas

Prednosti

Dugoročni krediti za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda

Krediti namenjeni za investicione projekte u javnom sektoru

Rok otplate može biti od jedne do deset godina uz grace period do 36 meseci


Kratkoročni kredit za finansiranje deficita likvidnosti

Uslovi za zaduživanje jedinica lokalne samouprave

Uslovi pod kojima se odobravaju krediti lokalnoj samoupravi razmatraju se pojedinačno, zavisno od mogućnosti korišćenja izvora finansiranja i samih zahteva lokalne samouprave.

Za zaduživanje neophodno je sledeće:

 • Mišljenje (saglasnost) Uprave za javni dug kao posebnog organa uprave u sastavu Ministarstva finansija, za svako konkretno planirano zaduživanje;
 • Odluka skupštine opštine kojom se odlučuje o zaduživanju u zavisnosti od toga da li se zadužuje opština, grad ili AP Vojvodina (za zaduživanje opština koje pripadaju teritoriji grada Beograda neophodna je i saglasnost gradonačelnika Beograda);
 • Sprovedeni postupak javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Šta Zakon o javnom dugu propisuje u slučaju ovakvog zaduživanja?

Zakon o javnom dugu u slučaju ovakvog zaduživanja propisuje sledeća pravila:

 • ukupan iznos zaduživanja (kredita) mora biti vraćen pre kraja budžetske godine u kojoj je zaduživanje dogovoreno;
 • zaduživanje se ne može refinansirati ili preneti u narednu budžetsku godinu;
u toku budžetske godine zaduživanje za finansiranje deficita tekuće likvnosti ne sme preći 5% ukupno ostvarenih prihoda budžeta lokalne vlasti u prethodnoj godini.

Dugoročni kredit za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda

Uslovi za zaduživanje jedinica lokalne samouprave

Uslovi pod kojima se odobravaju krediti lokalnoj samoupravi razmatraju se pojedinačno, zavisno od mogućnosti korišćenja izvora finansiranja i samih zahteva lokalne samouprave.

Za zaduživanje neophodno je sledeće:

 • Mišljenje (saglasnost) Uprave za javni dug kao posebnog organa uprave u sastavu Ministarstva finansija, za svako konkretno planirano zaduživanje;
 • Odluka skupštine opštine kojom se odlučuje o zaduživanju u zavisnosti od toga da li se zadužuje opština, grad ili AP Vojvodina (za zaduživanje opština koje pripadaju teritoriji grada Beograda neophodna je i saglasnost gradonačelnika Beograda);
 • Sprovedeni postupak javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
Šta Zakon o javnom dugu propisuje u slučaju ovakvog zaduživanja?

Zakon o javnom dugu u slučaju ovakvog zaduživanja propisuje sledeća pravila:

 • ukupan iznos zaduživanja (kredita) mora biti vraćen pre kraja budžetske godine u kojoj je zaduživanje dogovoreno;
 • zaduživanje se ne može refinansirati ili preneti u narednu budžetsku godinu;
 • u toku budžetske godine zaduživanje za finansiranje deficita tekuće likvnosti ne sme preći 5% ukupno ostvarenih prihoda budžeta lokalne vlasti u prethodnoj godini.
Koliki može biti iznos dugoročnog zaduživanja?
 • Iznos neizmirenog dugoročnog zaduživanja ne može biti veći od 15% ukupno ostvarenih tekućih prihoda budžeta lokalne vlasti u prethodnoj godini;
 • Izuzetno, kod dugoročnih zaduživanja čiji je rok otplate najmanje 5 godina, iznos glavnice i kamate koji dospeva u svakoj godini na sva neizmirena dugoročna zaduživanja može biti veći od 15%, ako dve trećine tekućeg sufitcita u odnosu na ukupno ostvarene tekuće prihode čine udeo veći od 15%.
Na šta je usmerena ova vrsta kreditiranja?
Dugoročno kreditiranje je usmereno na aktivnosti poput rekonstrukcije komunalne infastrukture, kao i poboljšanje energetske efikasnosti, rekonstrukcije/izgradnje energetskih objekata u lokalnoj samupravi (toplane, centri za reciklažu i dr.); za rekonstrukciju obrazovnih, sportskih i kulturnih objekata od opšteg interesa (škole, vrtići, sportski objekti, zdravstvene ustanove I sl), kao i u svrhe nabavke specijalnih vozila i mašina za obavljanje komunalne delatnosti (gradski i prigradski prevoz, čišćenje ulica i održavanje).