Faktoring

 Pretvorite fakture u novac 

Prednosti

Kratkoročno finansiranje kompanija na osnovu otkupa budućih nedospelih potraživanja

Fleksibilan izvor sredstava koji raste u skladu sa rastom Vaše prodaje

Novčana sredstva su Vam na raspolaganju odmah po prodaji potraživanja banci


Opis usluge

 • Isporučujete robu / usluge kupcu i ispostavljate mu fakturu.
 • Dostavljate nam kopiju fakture i propratne dokumentacije koja dokazuje potraživanja.
 • Na osnovu dostavljene dokumentacije, istog ili narednog dana isplaćujemo Vam avans u visini od uobičajenih 80% vrednosti prenete fakture.
 • O roku dospeća, kupac plaćanje vrši uplatom na račun Naša AIK Banka a.d. Beograd
 • Nakon primljene uplate, istog dana vam prosleđujemo ostatak od 20% umanjen za troškove faktoringa.

 


Prednosti

 • Faktoring poboljšava Vaš protok novčanih sredstava, pretvarajući Vaše fakture u likvidna sredstva raspoloživa istog ili sledećeg dana.
 • Fleksibilan izvor sredstava koji raste u skladu sa rastom Vaše prodaje.
 • Kamatu plaćate samo na iznos korišćenih sredstava.
 • Nema potrebe za angažovanjem ljudskih resursa za naplatu potraživanja, jer će se time baviti naš stručni tim, koji će Vas redovno izveštavati o statusu.
 • Istovremeno, dobijate priliku da na efikasniji način iskoristite raspoloživo vreme i resurse.
 • U slučaju neregresnog i izvoznog faktoringa, Vaša potraživanja su osigurana od rizika nemogućnosti naplate.
 • Za finansiranje nisu potrebna dodatna sredstva obezbeđenja, jer sama potraživanja predstavljaju obezbeđenje.
 • Vaša kreditna zaduženost se korišćenjem faktoringa ne pogoršava i ne evidentira se u izveštaju Kreditnog biroa.

Faze realizacije

 • Dostavljate nam popunjen Zahtev za faktoring sa propratnom dokumentacijom navedenom u zahtevu.
 • Nakon analize, Naša AIK Banka vam dostavlja ponudu i listu prihvatljivih kupaca. Ponuda će sadržati kako ukupan odobreni limit po ugovoru, tako i limite za svakog kupca posebno.
 • U slučaju prihvatanja ponude, naš tim priprema predlog koji sadrži sve informacije o faktoring transakciji i prosleđuje ga na odobrenje.
 • Nakon dobijanja odobrenja, dostavićemo vam Ugovor o faktoringu na potpisivanje.
 • Po osnovu prenetih potraživanja, Naša AIK Banka vam isplaćuje ugovoreni avans, umanjen za faktoring proviziju.
 • Možete da izaberete da li ćete vršiti direktne uplate po osnovu kamate u dogovorenom roku ili će kamata biti oduzeta od prvog sledećeg avansa nakon završenog obračuna.

Cena faktoringa

Faktoring provizije pokrivaju usluge naplate, vođenja evidencije o potraživanjima, njihovog osiguranja i slično. Predstavljaju fiksni trošak i obračunavaju se u ugovorenom procentu na punu vrednost prenetih potraživanja.
Faktoring kamata se obračunava na iznos korišćenih avansiranih sredstava na realan broj dana njihovog korišćenja. Što su Vaši kupci ažurniji u plaćanju faktura, to je trošak kamate manji.