Obnovljivi izvori energije

Investiranje u zelene projekte

Prednosti

Kreditiranje izgradnje postrojenja za proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora

Realni i sigurni prihodi.

Kreditiranje mamenjeno novoosnovanim preduzećima koja su formirana radi realizacije određenog projekta.


Opis proizvoda

O finansiranju projekata

Naša AIK Banka finansira izgradnju postrojenja i objekata za proizvodnju struje korišćenjem obnovljivih izvora energije. Namena postrojenja je priključenje na elektrodistributivnu mrežu u cilju prodaje električne energije, a u skladu sa važećim Zakonom o energetici i posebnim uredbama:

  • Uredba o merama podsticaja za proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije i kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije;
  • Uredba o uslovima za sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije i kriterijumima za ocenu ispunjenosti tih uslova;

Ko može podneti zahtev za finansiranje?

Za kredit za izgradnju postrojenja za proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora mogu aplicirati novoosnovana preduzeća, formirana u ciju realizacije projekata posebne namene (Special Purpose Company – SPC). Osnivači preduzeća mogu biti pravna i fizička lica, a uslov je da je preduzeće u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji steklo pravo učesnika u izgradnji objekta. U izuzetnim slučajevima, zahtev za kredit mogu podneti i firme sa dokazanim iskustvom u ovoj oblasti.

Učesnici u realizaciji kredita

  • Special purpose company (SPC): novoosnovano pravno lice ili preduzeće / klijent banke (Klijent)
  • Konsultant - supervizor: lice angažovano za vršenje usluga evaluacije projekta i nadzora izgradnje, ili firma koja potvrđuje izvedeno stanje na objektu i iznos privremenih situacija
  • Banka

Osnovni kapital preduzeća-klijenta čini procenjena tržišna vrednost lokacije na osnovu potencijala gradnje (possible income approach), imovina, novac, prava, sva dokumenta vezana za projekat, a koja se unose i registruju kao osnivački kapital preduzeća. Učešće klijenta u projektu može biti u obliku vlasništva nad parcelom, prava na gradnju, investiranih sredstava u investiciono-tehničkoj dokumentaciji, plaćenih obaveza prema lokalnoj samoupravi, novca i dr. i ne može biti manje od 30% od ukupne vrednosti investicije.

Konsultant-supervizor projekta

Konsultant-Supervizor projekta je firma koju određuje Banka, a čije troškove angažovanja snosi Klijent. Pre odobrenja kredita od strane Kreditnog odbora Banke, Klijent je u obavezi da na uvid dostavi Izveštaj – stručno mišljenje Konsultanta. Izveštaj treba da sadrži sledeće:

  • Mišljenje o pregledanoj tehničkoj dokumentaciji i pribavljenim dozvolama
  • Evaluaciju plana realizacije projekta
  • Tehničko-ekonomsku analizu.

Zainteresovan/a sam za Obnovljive izvore energije

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta

Vaš zahtev je uspešno poslat, javićemo Vam se u što kraćem roku.
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni

Obaveštenje o obradi podataka