Poslovni računi

 Ono što Vašem poslovanju treba. 

Prednosti

Dinarski, devizni i namenski računi

Obavljajte platni promet u zemlji i u inostranstvu

Jednostavan proces otvaranja računaTekući račun

Za otvaranje računa je potrebno da, po prikupljanju potrebne dokumentacije, posetite Naša AIK Banka gde će Vam savetnik za klijente otvoriti račune po Vašem izboru – dinarske, devizne, namenske ili račune Dobro jutro štednje.


Viševalutni račun

Obezbeđujemo brzu uslugu otvaranja računa posebno značajnu za klijente koji posluju u multi-valutnom okruženju. Otvorite Viševalutni račun i obavljajte usluge platnog prometa i kupoprodaje deviza u pet valuta (EUR, USD, RUB, CHF i GBP) podnošenjem samo jednog zahteva za otvaranje deviznog računa. Međunarodni platni promet možete obavljati po svim osnovama u skladu sa Zakonom i sa svim zemljama u svetu.


Escrow račun

Escrow račun je garancija da će posao biti izvršen u skladu sa osnovnim Ugovorom. To je račun sa posebnom namenom, koji se vezuju za pojedine konkretne poslove.
Uloga Banke u ovoj transakciji, je da deluje u svojstvu nepristrasnog agenta, držeći novčana sredstva deponovanim u ime stranaka Ecscrow ugovora, kao i da obezbedi:

• Usluge deponovanja koje obezbeđuju sigurnu kontrolu nad novčanim sredstvima
• Savetodavne usluge u strukturiranju transakcije
• Da se sredstva oslobađaju u skladu sa unapred ugovorenim uslovima

Zaštite svoje poslovanje i obezbedite kontrolu nad vašim novčanim sredstvima!


Međunarodni kliring u devizama

Radi pružanja efikasnijeg i jeftinijeg platnog prometa u evrima za stanovništvo i privredu, Naša AIK Banka učestvuje u Sistemu međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama, na osnovu sporazuma sa Narodnom bankom Srbije koja je operator ovog sistema.

Pored Naša AIK Banka, učesnici u Sistemu međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama su petnaest banaka sa sedištem u Republici Srbiji, Narodna banka Srbije, kao i na osnovu Sporazuma o kliringu međubankarskih i međunarodnih plaćanja zaključenog između Narodne banke Srbije i Centralne banke Bosne i Hercegovine – pet banaka iz Bosne i Hercegovine

Sistem međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama omogućuje brže i efikasnije obavljanje transakcija bez troskova korespodentskih banaka.

Više o Sistemu međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama: https://www.nbs.rs/sr/ciljevi-i-funkcije/platni-sistem/nbs-operator/kliring/index.html


Dokumenta

Preuzmite spisak potrebne dokumentacije.