Univerzalni kalkulator

Korišćenje kreditnih proizvoda sa varijabilnom kamatnom stopom i/ili kredita indeksiranih u stranoj valuti sa sobom nosi rizik od promene mesečnih anuiteta. Ove promene se mogu desiti usled promene varijabilnog dela nominalne kamatne stope ili promene kursa strane valute. Na kalkulatoru u nastavku možete pogledati na koji način bi se te promene odrazile na ukupan plan otplate.

Valuta kredita

Tip kamatne stope

Iznos kredita

Rok kredita

u mesecima

Margina - fiksni deo kamatne stope

%

Varijabilni deo kamatne stope

%

Nominalna kamatna stopa

%

Srednji kurs dinara

Rata od koje se menja varijabilni deo kamatne stope

u mesecima

Nova vrednost varijabilnog dela kamatne stope

%

Nova vrednost NKS

%

Rata od koje se menja srednji kurs dinara

u mesecima

Nova vrednost srednjeg kursa dinara


Kalkulator je informativnog karaktera i predstavlja vodič za okvirno izračunavanje efekata promene kursa i/ili vrednosti varijabilnog dela kamatne stope po proporcionalnom metodu obračuna, u skladu s tačkom 12b. Odluke o uslovima i načinu obračuna efektivne kamatne stope i izgledu i sadržini obrazaca koji se uručuju korisniku.

Moguća su manja odstupanja zbog zaokruživanja. Za zvaničinu ponudu Banke obratite se savetniku u najbližoj ekspozituri.

Kalkulator uticaja pretpostavljene promene nominalne kamatne stope i/ili kursa dinara možete pogledati i na sajtu Narodne Banke Srbije.